English   |   Vietnam
Danh mục sản phẩm
  Dòng sản phẩm E
  Dòng kem 9+1
  Dòng đặc trị
  Dòng sữa tắm
  Dòng sữa rữa mặt
  Dòng kem dưỡng da
  Dòng kem tắm trắng
Tìm kiếm
Gõ từ khóa : 
Tin tức
Những sai lầm khi làm trắng da
Da khô - những điều cần biết
Hàng mi quyến rũ
Trang điểm giúp da đỡ bóng nhờn
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
ĐT: (08) 6268 2406
6268 2407 - 6268 2408
Fax: (84-8) 6268 2409
Tư vấn
Thạc sĩ hóa học: Lê Văn Vui
Hotline 0908 056010
««12»»»
Dòng kem tắm trắng
Tên sản phẩm: Kem & bột tắm trắng Cám gạo - 100ml
Giá : 34.000 VNĐ
Chi tiết:  

Laø saûn phaåm laøm traéng da nhanh vaø hieäu quaû. Saûn phaåm laøm traéng da theo cô cheá nhuoäm da ñeå laøm traéng, neân khoâng haïi da. Saûn phaåm ñaõ ñöôïc cô quan y teá caáp pheùp löu haønh.

Coâng duïng :

-         Laøm traéng vaø mòn da nhanh( chæ sau 25 phuùt).

-         Da khoâng bò aên naéng hôn so vôùi tröôùc khi taém traéng.

Caùch duøng :

1.      Thoa kem ñeàu toaøn thaân töø coå trôû xuoáng vaø chôø sau 25 phuùt. Taém saïch laïi baèng nöôùc vaø lau khoâ.

2.      Thoa moät lôùp moûng kem döôõng traéng da toaøn thaân cuûa MIHO seõ laøm taêng hieäu quaû.

             * Nhöõng ngaøy ñaàu neân söû duïng ngaøy 01 laàn.

Chuù yù :

-         Khoâng duøng neáu coù dò öùng vôùi moät trong nhöõng thaønh phaàn cuûa kem.

-         Khoâng thoa leân vuøng da bò traày, bò thöông.

-         Khoâng thoa leân cô quan sinh duïc vaø vuøng loâng quanh noù.

-         Traùnh ñeå chaïm vaøo maét. Xa taàm tay treû em.

 
Dòng kem tắm trắng
Kem và bột tắm trắng Cà Chua - 120gr
Kem và bột tắm trắng Cà Chua - 120gr
Giá: 36.000 VNĐ
Giá: 36.000 VNĐ
Kem và bột tắm trắng Thanh Long - 120gr
Kem và bột tắm trắng Thanh Long - 120gr
Giá: 36.000 VNĐ
Giá: 36.000 VNĐ
Bộ sản phẩm tắm trắng 3 trong 1
Bộ sản phẩm tắm trắng 3 trong 1
Giá: 120.000 VNĐ
Giá: 120.000 VNĐ
Kem & bột tắm trắng Hương hoa thiên nhiên - 85ml
Kem & bột tắm trắng Hương hoa thiên nhiên - 85ml
Giá: 30.000 VNĐ
Giá: 30.000 VNĐ
Kem & bột tắm trắng Ngọc trai - Cám gạo - 120ml
Kem & bột tắm trắng Ngọc trai - Cám gạo - 120ml
Giá: 42.000 VNĐ
Giá: 42.000 VNĐ
Kem & bột tắm trắng Cám gạo - 100ml
Kem & bột tắm trắng Cám gạo - 100ml
Giá: 34.000 VNĐ
Giá: 34.000 VNĐ
Kem & bột tắm trắng Thảo dược - 60ml
Kem & bột tắm trắng Thảo dược - 60ml
Giá: 29.000 VNĐ
Giá: 29.000 VNĐ
Kem & Bột tắm trắng Cát - 100ml
Kem & Bột tắm trắng Cát - 100ml
Giá: 36.000 VNĐ
Giá: 36.000 VNĐ
Kem & bột tắm trắng Trà xanh & Nghệ - 120ml
Kem & bột tắm trắng Trà xanh & Nghệ - 120ml
Giá: 42.000 VNĐ
Giá: 42.000 VNĐ
Kem tắm trắng Mật ong & Cam - 120ml
Kem tắm trắng Mật ong & Cam - 120ml
Giá: 42.000 VNĐ
Giá: 42.000 VNĐ
Kem & bột tắm trắng Bùn & Mật ong - 120ml
Kem & bột tắm trắng Bùn & Mật ong - 120ml
Giá: 42.000 VNĐ
Giá: 42.000 VNĐ
Kem & bột tắm trắng Bùn & Rong biển -120ml
Kem & bột tắm trắng Bùn & Rong biển -120ml
Giá: 42.000 VNĐ
Giá: 42.000 VNĐ
Giỏ hàng
Số lượng : 0 sản phẩm
Tổng cộng : 0 VNĐ
Gửi đơn hàng
Sản phẩm ưa chuộng
Kem và bột tắm trắng Cà Chua - 120gr
Kem và bột tắm trắng Thanh Long - 120gr
Bộ sản phẩm tắm trắng 3 trong 1
Kem & bột tắm trắng Hương hoa thiên nhiên - 85ml
Kem & bột tắm trắng Ngọc trai - Cám gạo - 120ml
Kem & bột tắm trắng Cám gạo - 100ml
Kem & bột tắm trắng Thảo dược - 60ml
Kem & Bột tắm trắng Cát - 100ml
Kem & bột tắm trắng Trà xanh & Nghệ - 120ml
Kem tắm trắng Mật ong & Cam - 120ml
Quảng cáo